Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum ve Chvalíkovicích

Pro stavbu vily v lokalitě bývalého fojtství v obci Chvalíkovice byl proveden inženýrsko-geologický průzkum s posouzením základových poměrů a hydrogeologický průzkum s posouzením možnosti vsakování srážkových vod. V rámci průzkumu byla na lokalitě provedena vrtaná sonda, odebrány vzorky hornin pro stanovení pevnosti v prostém tlaku a pomocí nálevové zkoušky byla ověřena vsakovací kapacita prostředí.

fojtství ve Chvalíkovicích

fojtství ve Chvalíkovicích

Hydrogeologické posudky drobných staveb

V rámci projektových příprav staveb rodinných či bytových domů a výrobních objektů byly v měsíci srpnu provedeny posouzení hydrogeologických poměrů s návrhem likvidace srážek v lokalitách Vratimov, Sedliště, Brumovice, Michálkovice, Krmelín, Ostrava – Bohumínská a Ostrava – areál dolu Alexandr. V případě dobré dosavadní prozkoumanosti byly pro vyhodnocení využity výsledky archívních prací z databáze České geologické služby, nebo byly v prostoru jednotlivých lokalit realizovány kopané sondy pro ověření geologického sledu.

krmelín

lokalita v Krmelíně

michálkovice

lokalita v Michálkovicích

gf alexandr

Dosavadní prozkoumanost v areálu dolu Alexandr

Inženýrsko-geologický, hydrogeologický a radonový průzkum v Křížové

Pro projektovaný rekreační objekt v lokalitě Hošťálkovy – Křížová byl proveden inženýrsko-geologický průzkum základových poměrů, hydrogeologický průzkum pro posouzení možnosti vsakování srážkových a odpadních vod z ČOV a radonový průzkum pozemku. V rámci průzkumu byly na lokalitě provedeny průzkumné vrty do hloubky až 8 m z nichž byly odebrány vzorky zemin a hornin pro stanovení mechanických vlastností a také vzorek podzemní vody pro posouzení její agresivity vůči betonovým konstrukcím. Vsakovací kapacita prostředí byla ověřena pomocí nálevové zkoušky a na základě rešerší hydrogeologických průzkumů z blízkého okolí byl objednateli doporučen další postup při budování vodního zdroje na lokalitě.

lokalita Křížová

lokalita Křížová

provádění vrtných prací

provádění vrtných prací

vytěžené vrtné jádro

vytěžené vrtné jádro

MapViewer™ 8 – software pro tvorbu mapových výstupů

Pro tvorbu kvalitních a profesionálních mapových výstupů byl zakoupen software MapViewer™ 8, společnosti Golden Software, LLC. Program umožňuje tvorbu široké škály tematických grafických výstupů, prostorovou analýzu, stahování podkladových map z online serverů, apod.

V rámci zpracování geologických průzkumů je nejčastěji využíván k vykreslení orientovaných mapových podkladů s datovými vrstvami definovanými v libovolné souřadnicové síti a následnou tvorbu izolinií zvolených rozhraní pro prostorovou vizualizaci, případně také s vyznačením gradientů a vektorů změny zájmového ukazatele. Software dále umožňuje prostorovou analýzu získaných dat pomocí nejrůznějších grafů a teritoriálních určení v mapovém podkladu.

mapviewer8 all

přehled tématických map pro vizualizaci dat

mapviewer8 base1

mapový podklad z online serveru s vyznačením průzkumných sond

mapviewer8 izolinie

ukázka tvorby mapy izolinií

Inženýrsko-geologický, hydrogeologický a radonový průzkum v Rychvaldu

Pro stavbu RD v Rychvaldu byl proveden inženýrsko-geologický průzkum s posouzením základových poměrů, hydrogeologický průzkum s návrhem vsakování srážkových a přečištěných odpadních vod z ČOV do horninového prostředí a radonový průzkum pro stanovení radonového indexu pozemku. V rámci průzkumu byla na lokalitě provedena úzkoprofilová vrtaná sonda, vytěžené zeminy byly z hlediska únosnosti in-situ testovány penetrometrem a vsakovací kapacita prostředí byla ověřena pomocí nálevové zkoušky.

rychvald

pohled na lokalitu Rychvald

Inženýrsko-geologický, hydrogeologický, radonový a pedologický průzkum pro halu v Kopřivnici

V rámci projektové přípravy stavby vývojové a výrobní haly farmaceutické společnosti byl v průběhu června proveden inženýrsko-geologický, hydrogeologický, radonový a pedologický průzkum pozemku v Kopřivnici. Vlastní průzkumné práce zahrnovaly provedení strojních i ručních vrtaných sond, odběry vzorků zemin a podzemní vody, vsakovací test, geodetické zaměření a stanovení radonového indexu pozemku. Vyhodnocení průzkumných prací zahrnovalo doporučení pro provádění HTÚ, založení stavby a nakládání se srážkovými vodami.

hacvia1

lokalita Kopřivnice

hacvia2

přejezd vrtné soupravy

hacvia3

Podložní zvětralé jílovce s odběrnými válci neporušeného vzorku

Hydrogeologické průzkumy v lokalitách Stará Plesná, Brušperk, Josefovice a Mariánské Hory

Pro posouzení možnosti vsakování srážkových vod do horninového prostředí byly provedeny hydrogeologické průzkumy v lokalitách Stará Plesná, Brušperk, Josefovice a Mariánské Hory. V rámci ověření geologického profilu a výskytu propustných vrstev vhodných pro vsak, byla na lokalitách provedena vrtaná sonda pomocí ruční soupravy a pro ověření vsakovací kapacity prostředí byl na realizovaných průzkumných vrtech proveden také orientační nálevový test.

stará plesná

Stará Plesná

brušperk

Brušperk

josefovice

Klimkovice – Josefovice