Inženýrsko-geologický průzkum ve Sviadnově

Pro návrh založení základových konstrukcí v testovací ploše strojírenské společnosti ve Sviadnově je aktuálně prováděn inženýrsko-geologický průzkum, zahrnující vrtné práce a vzorkování zemin pro stanovení fyzikálně – mechanických vlastností.

realizace vrtných prací

realizace vrtných prací

Inženýrsko-geologický, hydrogeologický a radonový průzkum ve Šternberku

Pro přípravu stavby nové skladové haly, komunikace a parkoviště v areálu společnosti EXCALIBUR ARMY ve Šternberku, byl začátkem ledna proveden geologický průzkum zahrnující inženýrsko-geologické posouzení pro založení stavby a zpevněných ploch, hydrogeologické posouzení možnosti vsakování srážkových vod, posouzení míry kontaminace zemin a stanovení radonového indexu pozemku. Průzkumné práce zahrnovaly zejména realizaci jádrových vrtů, vsakovací zkoušky a širokého spektra laboratorních analýz zemin a podzemní vody.

hydrogeologický vrt v  místě parkoviště

hydrogeologický vrt v místě parkoviště

prostor pro novou halu

prostor pro novou halu

část ověřeného profilu  s neporušeným vzorkem zemin

část ověřeného profilu s neporušeným vzorkem zemin

Vrtaná studna v Křížové

Pro projektovaný rekreační objekt v lokalitě Hošťálkovy – Křížová byl v návaznosti na předchozí IG a HG posouzení ze srpna tohoto roku proveden hydrogeologický průzkum zahrnující realizaci vrtané studny hluboké 27 m a hydrodynamických zkoušek pro ověření její vydatnosti a vlivu na okolní vodní zdroje. V návaznosti na terénní výstupy pak byl zpracován hydrogeologický posudek pro povolení k nakládání s vodami a projektová dokumentace stavby vrtané studny.

lokalita Křížová

lokalita Křížová

vrtání nad vodou

vrtání nad vodou

hotová studna a vybavení pro čerpací zkoušku

hotová studna a vybavení pro čerpací zkoušku

Inženýrsko-geologický průzkum v Ostravě – Zábřehu

Pro výstavbu skladovací haly a rozšíření parkovacích ploch prodejního areálu v Ostravě – Zábřehu byl aktuálně proveden inženýrsko-geologický průzkum zahrnující vrtané a kopané sondy a odběry vzorků zemin pro stanovení fyzikálně – mechanických vlastností zemin. Vyhodnocením průzkumu bylo doporučení pro založení stavby a zpevněných ploch a komunikací.

plocha budoucí haly

plocha budoucí haly

vrt v zámkové dlažbě

vrt v zámkové dlažbě

báze vrtu se se štěrkem

báze vrtu se se štěrkem

Inženýrsko-geologický, hydrogeologický, radonový a korozní průzkum v Bojkovicích

V rámci projektové přípravy stavby výrobní a skladovací haly byl v průběhu listopadu proveden geologický průzkum zahrnující inženýrsko-geologické posouzení pro založení stavby, hydrogeologické posouzení možnosti vsakování srážkových vod, stanovení radonového indexu pozemku a geofyzikální měření bludných proudů a agresivity zemního prostředí.

lokalita Bojkovice

lokalita Bojkovice

lokalita Bojkovice

lokalita Bojkovice

profil s podložními jílovci

profil s podložními jílovci

Hydrogeologické posudky drobných staveb

V rámci projektových příprav staveb rodinných domů byly v říjnu a listopadu provedeny posouzení hydrogeologických poměrů s návrhem likvidace srážek v lokalitách Hrabová, Háj ve Slezsku, Albrechtice u Českého Těšína, Zábřeh u Hlučína, Budišovice, Polanka, Hladké Životice a Trojanovice. Pro ověření geologického sledu byly v případě absence archívních vrtů realizovány buď kopané sondy, nebo úzkoprofilové ruční vrty. Součástí prací bylo v případě požadavku také inženýrsko-geologické posouzení pro založení stavby, stanovení únosnosti, nebo radonový průzkum pozemku.

Háj ve Slezsku

kopaná sonda Háj

vrtaná sonda Žabeň

vrtaná sonda Žabeň

Lokalita Hrabová

Lokalita Hrabová

IG průzkum pro založení stavby v Dolní Datyni

Pro založení přístavby provozní budovy sportoviště v Dolní Datyni je aktuálně prováděn inženýrsko-geologický průzkum zahrnující průzkumný vrt do úrovně předkvartérního podloží, laboratorní stanovení fyzikálně -mechanických vlastností zemin v podzákladí a agresivity podzemní vody vůči betonovým konstrukcím.

dat1

Hřiště Dolní Datyně

Hydrogeologický průzkum ve Zlíně

Pro rekonstrukci a přestavbu prodejny potravin ve Zlíně byl proveden hydrogeologický průzkum s posouzením možnosti vsakování srážkových vod do horninového prostředí. Terénní práce zahrnovaly provedení průzkumného vrtu a vsakovací zkoušky v prostředí fluviálních sedimentů údolní nivy Dřevnice.

příprava na vrtání

příprava na vrtání

lokalita Zlín - Nábřeží

lokalita Zlín – Nábřeží

Rešerše geotechnického průzkumu v Egyptě

Pro výstavbu výrobní haly a nové technologické zařízení válcovny mosazi byla provedena rešerše geotechnického průzkumu v lokalitě Helwan, nacházející se v údolí Nilu na jižním předměstí Káhiry. Průzkum zahrnoval celkem 49 vrtů hloubek 10 – 20 m, standartní penetrační testy (SPT), laboratorní analýzy mechaniky zemin i chemického složení, polní zkoušky ručním penetrometrem a prosévací polní testy.

V rámci rešeršních prací bylo provedeno zhodnocení geologických poměrů území, překlad a revize závěrů průzkumu a vrtných profilů. Vlastním vyhodnocením, přibližujícím zjištěné informace českým projektantům, byly přepočty a korelace hodnot a klasifikací dle Unified Soil Classification System (USCS) na evropské veličiny, vyhotovení geotechnického řezu a doporučení pro výstavbu, sanaci základové půdy a realizaci zemních prací.

Egypt - lokalita Helwan

Egypt – lokalita Helwan

Geologická mapa Egypta

Geologická mapa Egypta

Ortofoto staveniště

Ortofoto staveniště

Hydrogeologický průzkum v Hlučíně

Pro rekonstrukci a přestavbu prodejny potravin v Hlučíně byl aktuálně proveden hydrogeologický průzkum s posouzením možnosti vsakování srážkových vod do horninového prostředí. Terénní práce zahrnovaly průzkumný vrt v ploše stávajícího parkoviště a provedení vsakovací zkoušky.

hlucinP1120147

vrtné práce v Hlučíně