Hydrogeologický průzkum ve Zlíně

Pro rekonstrukci a přestavbu prodejny potravin ve Zlíně byl proveden hydrogeologický průzkum s posouzením možnosti vsakování srážkových vod do horninového prostředí. Terénní práce zahrnovaly provedení průzkumného vrtu a vsakovací zkoušky v prostředí fluviálních sedimentů údolní nivy Dřevnice.

příprava na vrtání

příprava na vrtání

lokalita Zlín - Nábřeží

lokalita Zlín – Nábřeží