Inženýrsko-geologický, hydrogeologický a radonový průzkum v Křížové

Pro projektovaný rekreační objekt v lokalitě Hošťálkovy – Křížová byl proveden inženýrsko-geologický průzkum základových poměrů, hydrogeologický průzkum pro posouzení možnosti vsakování srážkových a odpadních vod z ČOV a radonový průzkum pozemku. V rámci průzkumu byly na lokalitě provedeny průzkumné vrty do hloubky až 8 m z nichž byly odebrány vzorky zemin a hornin pro stanovení mechanických vlastností a také vzorek podzemní vody pro posouzení její agresivity vůči betonovým konstrukcím. Vsakovací kapacita prostředí byla ověřena pomocí nálevové zkoušky a na základě rešerší hydrogeologických průzkumů z blízkého okolí byl objednateli doporučen další postup při budování vodního zdroje na lokalitě.

lokalita Křížová

lokalita Křížová

provádění vrtných prací

provádění vrtných prací

vytěžené vrtné jádro

vytěžené vrtné jádro