Inženýrsko-geologický, hydrogeologický a radonový průzkum v Rychvaldu

Pro stavbu RD v Rychvaldu byl proveden inženýrsko-geologický průzkum s posouzením základových poměrů, hydrogeologický průzkum s návrhem vsakování srážkových a přečištěných odpadních vod z ČOV do horninového prostředí a radonový průzkum pro stanovení radonového indexu pozemku. V rámci průzkumu byla na lokalitě provedena úzkoprofilová vrtaná sonda, vytěžené zeminy byly z hlediska únosnosti in-situ testovány penetrometrem a vsakovací kapacita prostředí byla ověřena pomocí nálevové zkoušky.

rychvald

pohled na lokalitu Rychvald