Inženýrsko-geologický, hydrogeologický a radonový průzkum ve Šternberku

Pro přípravu stavby nové skladové haly, komunikace a parkoviště v areálu společnosti EXCALIBUR ARMY ve Šternberku, byl začátkem ledna proveden geologický průzkum zahrnující inženýrsko-geologické posouzení pro založení stavby a zpevněných ploch, hydrogeologické posouzení možnosti vsakování srážkových vod, posouzení míry kontaminace zemin a stanovení radonového indexu pozemku. Průzkumné práce zahrnovaly zejména realizaci jádrových vrtů, vsakovací zkoušky a širokého spektra laboratorních analýz zemin a podzemní vody.

hydrogeologický vrt v  místě parkoviště

hydrogeologický vrt v místě parkoviště

prostor pro novou halu

prostor pro novou halu

část ověřeného profilu  s neporušeným vzorkem zemin

část ověřeného profilu s neporušeným vzorkem zemin