Inženýrsko-geologický, hydrogeologický, radonový a pedologický průzkum pro halu v Kopřivnici

V rámci projektové přípravy stavby vývojové a výrobní haly farmaceutické společnosti byl v průběhu června proveden inženýrsko-geologický, hydrogeologický, radonový a pedologický průzkum pozemku v Kopřivnici. Vlastní průzkumné práce zahrnovaly provedení strojních i ručních vrtaných sond, odběry vzorků zemin a podzemní vody, vsakovací test, geodetické zaměření a stanovení radonového indexu pozemku. Vyhodnocení průzkumných prací zahrnovalo doporučení pro provádění HTÚ, založení stavby a nakládání se srážkovými vodami.

hacvia1

lokalita Kopřivnice

hacvia2

přejezd vrtné soupravy

hacvia3

Podložní zvětralé jílovce s odběrnými válci neporušeného vzorku