Inženýrsko-geologický průzkum pro rodinný dům v Dolní Lhotě u Ostravy

Pro posouzení základových poměrů stavby rodinného domu v Dolní Lhotě byl proveden inženýrsko-geologický průzkum zahrnující realizaci kopané sondy a laboratorní analýzy vzorků zemin. Součástí vyhodnocení byl také hydrogeologický posudek možnosti vsakování srážkových vod.

Pozemek v Dolní Lhotě s projektovanou výstavbou RD

Pozemek v Dolní Lhotě s projektovanou výstavbou RD

Provádění kopané sondy pro ověření geologického sledu a odběr vzorků zemin

Provádění kopané sondy pro ověření geologického sledu a odběr vzorků zemin

Vytěžený materiál - zvětralé skalní podloží

Vytěžený materiál – zvětralé skalní podloží