Pro stavebníky a projektanty RD

Uvažujete o koupi pozemku? Plánujete stavbu vlastního rodinného domu? Jste projektant a potřebujete odborné podklady pro návrh? GEOSERVICES Vám nabízí tyto služby:

  • Rešerši geologických poměrů území z dostupných archivních zdrojů včetně rizikových geofaktorů a územně plánovacích informací (výskyt sesuvů, ekologické zátěže, chráněné přírodní, ložiskové, poddolované a záplavové území, ochranná pásma vodních zdrojů, plánovaná výstavba v okolí, apod.)

Následně lze navrhnout optimální rozsah průzkumu pro navazující činnosti:

  • Hydrogeologický posudek pro vsakování srážkových vod
  • Posudek pro návrh založení stavby (IG průzkum)
  • Vyhledání, realizace a legalizace vodního zdroje (studny)
  • Měření výskytu radonu